Vilkår & betingelser

Versjon 2022/10/20

1. Tjenesteleverandør

SAVER AS er en tjenesteleverandør av kommunikasjonsplattformen (Appen) SAVER. SAVER AS står ikke til ansvar for den hjelpen som utføres mellom de parter som benytter appen SAVER, herunder hvilken kvalitet og innhold på den hjelpen som tilbys mellom partene. 

2. Viktig informasjon

SAVER er ingen erstatning for de profesjonelle tjenester som allerede er etablert for de ulike områder og formål.

Spesielt gjelder dette den organiserte Nødmeldetjenesten (Brann, Politi og Helse), Redningstjenesten, kommersielle selskaper som leverer tjenester knyttet opp mot spesifiserte hjelpebehov eller tjenester og frivillige organisasjoner som jobber innenfor ulike hjelpeområder. 

Den offentlige Nødmeldetjenesten og / eller Redningstjenesten må uten unntak varsles når behovet er av en slik art. 

3. Formål

SAVER sitt hovedformål er å knytte mennesker sammen i sanntid, slik at personer i samme område raskt og effektivt blir i stand til å hjelpe hverandre. Med sanntid mener vi at SAVER primært skal være en løsning for å få hjelp så raskt som mulig, innenfor en avstand på 100 km fra der du befinner deg.

SAVER app skal kunne benyttes til alle typer problemer og behov der hvor du har behov for hjelp i sanntid. Alt fra små trivielle hverdagsbehov til hendelser som haster. Terskelen skal være veldig lav for å be om hjelp gjennom SAVER app – ingen hjelp er for liten. 

SAVER skal bidra til å effektivisere samfunnet og spare liv, helse, materiell, miljø og økonomi. SAVER vil også understøtte noen av FN`s bærekraftmål.

4. Forretningsmodell

Forretningsmodellen til SAVER består av at hver forespørsel har en verdi, og at det er den som har behov for hjelp oppgir sin betalingsvilligheten for å løse problemet eller behovet.  Det skal sikre at den personer har motivasjon til å hjelpe og samtidig som de får dekket sine kostander.  

SAVER appen er for tiden gratis å laste ned og benytte.

5. De ulike typer forespørsler

SAVER app skiller kun på 3 kategorier hjelp (GRØNN, GUL og RØD), hvor forskjellen mellom disse er hvor kritisk ditt hjelpebehov er. Felles for alle 3 kategorier er at du ønsker å løse problemet, hendelsen eller behovet så raskt som mulig.

Det må alltid vurderes om hjelpen er av en slik art at profesjonelle tjenester må kontaktes eller varsles, herunder den offentlige Nødmeldetjenesten og/eller Redningstjenesten.

Det minnes om nødnumrene 110 Brann, 112 Politi og 113 Ambulanse i Norge.

Grønn hjelp

Defineres som “Hverdagsbehov” – du har et behov for å løse trivielle hverdagshendelser eller behov. Ingen hendelse, behov eller problem er for lite.

Eksempler på Grønn hjelp:
1. Du trenger frakt av møbler
2. Du trenger bærehjelp
3. Du trenger hjelp til å handle
4. Du trenger en kabel til PC

Gul hjelp

Defineres som “Assistanse” – det har oppstått en uønsket hendelse som ikke kan utvikle seg.

Eksempler på Gul hjelp:
1. Du har kjørt i grøfta med bilen din og trenger hjelp til å komme opp
2. Båten din er tom for strøm og du ligger på en øy
3. Du trenger starthjelp til bilen din
4. Du er ute på sykkeltur og har punktert

Rød hjelp

Defineres som “Nød” – det har oppstått en uønsket hendelse som kan utvikle seg hvis du ikke får hjelp.

Eksempler på Rød hjelp:
1. Du har grunnstøtt med båten din og tar inn vann
2. Du trenger førstehjelp
3. Du har fått vannlekkasje i huset ditt
4. Trampolinen blåser av gårde i nabolaget

*Du kan kun sende en rød forespørsel pr dag.

Du skal ikke være bekymret for å velge “feil” kategori. Det finnes ingen fasit på hva som er rett kategori for din forespørsel, det er du selv som avgjør dette. Overnevnte beskrivelse er å anse som en veiledning for hvilken kategori som bør benyttes innenfor ulike problemer og behov.

6. Verdisetting av forespørsel

For at du som SAVER skal få dekket dine kostnader for å hjelpe, samt ha en motivasjon og et incentiv for å hjelpe, legges det til grunn at alle forespørsler som opprettes verdisettes med et beløp. Det legges til grunn at den som ønsker hjelp har en betalingsvillighet for å løse hendelsen, behovet eller problemet.

Med denne forretningsmodellen skapes det et incentiv for deg til å hjelpe.

Minimum beløp som kan settes på en forespørsel om hjelp er 50 kr. 

7. Når du trenger en SAVER

SAVER app skal være enklest mulig for deg som trenger hjelp. Gjennom å opprette en forespørsel, vil du potensielt oppnå kontakt med SAVER`e rundt deg som kan hjelpe deg. 

Det er enkelt og raskt å opprette en forespørsel: 

  1. Beskriv ditt problem (gjerne med bilde)
  2. Oppgi kategori (GRØNN, GUL eller RØD)
  3. Sett en verdi (beløpet du er villig til å betale til din SAVER) på forespørselen
  4. Velg stedet hvor du ønsker hjelp

Når du mottar respons fra potensielle SAVER`e kan du enkelt starte en privat samtale for å finne ut hvem som er beste egner seg til hjelpen du ønsker.

Når du har valgt SAVER bekrefter dere begge at hjelpen ønskes gjennomført. 

SAVER gir ingen garanti for kvaliteten på den hjelpen du mottar eller om ditt problem eller behov faktisk blir løst når du får hjelp.

SAVER app forbeholder seg retten til å slette forespørsler som ikke er innenfor SAVER`s formål eller som på annen måte kan virke støtende for omgivelsene og andre brukere.

Etter at forespørselen er fullført betaler du den oppgitte verdien direkte til din SAVER utenom SAVER appen. I tillegg gir du en tilbakemelding til din SAVER gjennom å gi en vurdering fra 1 til 5 stjerner, hvor 5 er best. Det er i tillegg muligheter for å legge inn en skriftlig kommentar til din SAVER, noe som kan være hyggelig å motta for den som har gitt deg hjelp.

8. Når du skal være SAVER

Som SAVER har du en viktig rolle i SAVER sitt nettverk. Du vil kunne benytte din kunnskap, ditt utstyr og din mulighet til å hjelpe andre. For at du skal få dekket dine kostnader og ha en motivasjon til å hjelpe, vil du motta en økonomisk godtgjørelse fra den som ber om hjelp, basert på den verdien som er oppgitt i den aktuelle forespørselen.

Vi forventer at du som SAVER skaper en god opplevelse for den som ber om hjelp. Du vil motta tilbakemelding fra den som har mottatt din hjelp, og her vil det lønne seg å gi best mulig “service” for å få gode tilbakemeldinger fra den du hjelper. Det kan være et fortrinn å ha en god vurdering når du skal hjelpe andre ved en senere anledning.

9. Aldersgrense for bruk

SAVER AS legger til grunn en nedre aldersgrense på 15 år for å bruke SAVER app. Det er opptil den enkeltes foresatte og påse at denne grensen overholdes.

10. Betalingsvilkår

Betaling
SAVER app har pr i dag ingen betalingsløsning for oppgjør mellom partene som hjelper hverandre. Betalingen av verdien på forespørselen mellom partene (SAVER og den som sendt ut forespørselen) foregår utenom SAVER app – og SAVER AS er verken en part eller står til ansvar for dette oppgjøret. SAVER AS anbefaler allikevel at oppgjøret gjøres gjennom Vipps direkte mellom den enkelte SAVER og den som har bedt om hjelp.

Angrerett
Den som har opprettet forespørselen velger selv sin SAVER blant de som ønsker å tilby hjelp. Man står selv fritt til å avslå tilbud om hjelp.

Det er mulig å endre forespørsel eller kansellerer forespørsel etter at denne er lagt ut på SAVER app.

*Blir ikke hjelpen gjennomført mellom partene som avtalt, er dette et ansvar som tilligger partene, SAVER AS fraskriver seg ethvert ansvar i slike tilfeller. SAVER AS oppfordrer allikevel partene til å finne gode løsninger i de tilfeller man ønsker å kansellere hjelpen og hvor en SAVER` har hatt en kostnad før hjelpen er gjennomført.

11. Godtgjørelse ervervet gjennom å gi hjelp

Du er selv plikt til å sette deg godt inn i hvilke bestemmelser som gjelder for å motta økonomisk godtgjørelse av ved utførelse ved hjelp og arbeid.

Mer informasjon om dette kan du finne på: www.skatteetaten.no 

Vi velger likevel å beskrive noe av det viktigste du må være klar over som SAVER.

Om du yter hjelp utover en viss tilfeldig basis og/eller over et visst beløp, vil det i stedet kunne være å anse som inntekt i virksomhet. Når brukerne av SAVER app tar imot godtgjørelse for forespørsler i så stort omfang at det må anses som virksomhet, må du registrere deg som næringsdrivende og alle inntektene må føres i regnskapet for virksomheten din. Da kan det også være at virksomheten er merverdiavgiftspliktig.

12. Retningslinjer for bruk

Alle brukere av SAVER er viktige bidragsyter i å danne en god kultur for bruken av SAVER.

SAVER app skal kun benyttes til det formålet den er tiltenkt til “knytte mennesker sammen i sanntid for å løse et problem, behov eller hendelse” innenfor det lovmessige.  

SAVER AS oppfordrer hver enkelt bruker til å bidra til at SAVER som helhet fremstår med høy grad av profesjonalitet – med stor tillit og trygghet for alle.

13. Tillit og trygghet

SAVER AS arbeider kontinuerlig med å sikre din tillitt og trygghet. Derfor har vi integrert Vipps som en del av SAVER app. Dette bidrar til sikker identifikasjon av brukere som registrerer seg i SAVER app.
Gjennom tilbakemelding og vurdering av brukere etter hjelp, vil man også bygge en troverdighet rundt de ulike brukere av SAVER app.
Det er mulighet for å rapportere brukere av SAVER app hvis man følger seg krenket, har dårlig erfaring med andre brukere – eller på andre måter ønsker å rapportere brukere som avviker fra SAVER sine verdier og retningslinjer. Dette kan gjøres gjennom appen.

Det er kun ditt brukernavn og profilbilde (i tillegg til avstand og rating) som vil være synlig for andre brukere i det øyeblikket du sender ut en forespørsel. Når du ønsker å hjelpe på en forespørsel er det kun den som har sendt ut en forespørsel som ser ditt brukernavn og profilbilde (i tillegg til avstand og rating). Utover dette er det ingen brukere som ser hverandre eller kan finne annen informasjon om andre brukere.

14. Dette forventer vi av deg

SAVER skal forbindes med gode verdier og et godt menneskesyn. Vi forventer at alle brukere av SAVER app bidrar til gode medmenneskelig opplevelser når man mottar eller gir hjelp. 

Vi vil ha et respektfullt miljø for alle, noe som betyr at du må følge disse grunnleggende atferdsreglene:

  • Overhold gjeldende lover og regler
  • Respekter andres rettigheter og personvern
  • Ikke misbruk eller skade andre eller deg selv – for eksempel ved å villede, svindle, ærekrenke, mobbe, trakassere, eller personforfølge andre
  • Ikke misbruke, skade eller forstyrr tjenestene i SAVER

Det brukernavnet du velger i din profil må ikke være støtende eller på annen måte virke diskriminerende.

Hvis du ønsker å ha et profilbilde på din profil, skal dette være et bilde av deg som har registrert profilen slik at din profil ikke gir feilmessing informasjon til andre brukere.

15. Dette kan du forvente av oss

Vi skal levere en stabil og brukervennlig plattform med en høy grad av opptid. Du skal ha en god opplevelse ved bruken av SAVER og vi skal legge til rette for at du får en enklere og tryggere hverdag når behovet måtte oppstå. 

Vi skal fremstå med høyeste standard av gode verdier, moral, etikk og fremtreden.

Du skal få raskt svar når du henvender deg til oss for spørsmål.

16. Markedsføring og elektronisk kommunikasjon

Ved å laste ned SAVER appen aksepterer du å motta kommunikasjon via push-varsler, e-post eller meldingsfunksjonen i SAVER appen. Gi beskjed hvis du ønsker å reservere deg mot dette. Push-varsel kan du selv skru av på ditt nettbrett eller mobiltelefon.

17. Ansvarsfraskrivelse

SAVER AS fraskriver seg et hvert ansvar for den kvalitet på tjenestene som leveres mellom partene.

SAVER AS gir ingen garanti mot at man vil kunne motta hjelp ved å sende ut en forespørsel. 

SAVER AS sitt ansvar er kun begrenset til å drifte en kommunikasjonsplattform, og står ikke til ansvar for hvilken hjelp som ytes eller leveres mellom partene. 

Selv med en høy oppetid på SAVER app, vil man kunne påregne uplanlagt nedetid, slik at appen blir utilgjengelig for brukere innenfor et tidsrom.

Vi fraskriver oss alt ansvar for tap av enhver art som følge av skade som oppstår i forbindelse med hjelpen som ytes. Uansett årsak og selv om SAVER AS kan klandres for skaden, SAVER AS er uten ansvar for krav fra tredjemann. 

18. Sanksjoner

Det er ikke tillatt å benytte SAVER app til andre formål en det den er tiltenkt for.

Mottar SAVER AS informasjon om – eller at det oppstår mistanke om bruk utenfor formålet til SAVER app, forbeholder SAVER AS seg retten til å utestenge brukere uten videre begrunnelse. 

Norsk lov skal følges når SAVER app benyttes innenfor Norges landegrenser. Blir SAVER AS kjent med mistanke om brudd på norske lovbestemmelser, vil SAVER AS uten unntak gå til politianmeldelse av forholdet.